ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Мероприятие по БДП

 

         На 04.10.2022г.председателят на комисията по БДП- старши учител Галина Нанева в ДГ“Дора Габе“ със съдействие от учителите по групи организираха практическа ситуация по БДП.В тази връзка за децата от детското заведение е осигурена среда за учене чрез игра,съобразена с възрастовите особености на децата.Малчуганите показаха умения за разпознаване на основните пътни знаци,пътна маркировка,средства за сигнализиране(светофар),правила за поведението на пътя като пешеходци,чрез различни видове игри на закрито в актовата зала и на открито по велоалеите и БДП площадката, както и упражнения по безопасно пресичане. Използването на игрите  и практическите ситуации стимулирани от педагогическите специалисти ,станаха успешно средство за неусетно и увлекателно овладяване  и затвърдяване на знания   гарантиращи безопасния им живот на улицата.