ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Екип

       

       Педагогическият екип включва  специалисти с богат опит в предучилищното възпитание. Всички преподаватели и  медицински  сестри са с висше образование. Помощният персонал полага непрестанни грижи за осигуряването на безопасна и здравословна среда в отглеждането на децата от 3 до 7 годишна възраст.

       В детската градина водещо начало в учебно-възпитателния процес е овладяването на знания, умения, компетенции, позволяващи адаптация към разнообразните  условия на  развитие на детето; създаване на положително отношение  към заобикалящия ги свят; формиране на успешни личности и подготовка за първи клас.

      Основните насоки в дейността на ДГ "Дора Габе" са: свобода на избора, инициатива и творчество на децата и учителите, създаване на условия за природосъобразен, екологично оправдан и здравословен начин на хранене и живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на интересите, способностите и заложбите на всички деца.

    Част от  служителите имат трудов стаж между 20 и 30 години, като голяма част от този стаж е натрупан в ДГ “Дора Габе“. Те  много добре  познават  хората, особеностите и проблемите, грижите и радостите на работното място. Повечето от тях се чувстват като в свой дом и милеят за него по същия начин.

 

         Екип:

            Педагогически персонал:

            1. Теодора Вълчанова - директор

          2. Александрина Николова - старши учител 

          3. Розалия Богданова - старши учител

          4. Даниела Димова - старши учител

          5. Галина Нанева - старши учител

          6. Нина Йорданова - старши учител 

          7. Елена Димитрова - учител

          8. Сиана Василева - учител 

          9. Дияна Димитрова - учител 

        10. Християна Христова - учител

        11. Милена Станева - учител

        12. Румяна Дагитова - учител

            

           Непедагогически персонал

     13. Румяна Узунова - медицинско лице

        14. Елка Николова - домакин

        15. Нина Николова - готвач

        16. Дияна Джендова - перач-готвач

        17. Деана Иванова - помощник-възпитател

        18. Янка Донева - помощник-възпитател

        19. Ирина Ставрева - помощник-възпитател

        20. Стелияна Якимова - помощник-възпитател

        21. Йордан Александров - огняр