ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Мисия и визия

 

Мисия на детската градина

      Мисията на детската градина се основава на целта на предучилищната институция, определена в ЗПУО и всички произтичащи от него нормативни документи, отнасящи се до детските градини. ДГ „Дора Габе“ в сътрудничество със семейството и всички заинтересовани страни осигуряват за всяко дете качествено предучилищно образование, възпитание и социализация, необходими за неговото пълноценно израстване и житейски успехи сега и в бъдеще.

Визия на детската градина

            Ефективността на сътрудничеството между детската градина и семейството оказват значение в личностното развитие на детето и определят неговата увереност в прехода от предучилищния етап към училище. Общата ни цел е да формираме:         
 Дете, физически развито, овладяло основни хигиенни и двигателни навици, да играе, спортува, с развита обща моторика, да разпознава основните принципи за здравословен начин на живот, отговорно към своето здраве и здравето на другите. Да е активно, любопитно, да се интересува от света около него. Да има желание да експериментира, да анализира, да има формирани умения за самостоятелни дейности в ежедневието, в случай на затруднения да търси подкрепа от възрастния.
Емоционално отзивчиво; адекватно да реагира на емоциите на близки и приятели, съпричастно, да изпитва емпатия – разбиране към другите и умения за справяне в различни социални ситуации. Да има умения за адекватно използване на вербални и невербални средства за комуникация, да притежава диалогична реч и конструктивни начини за общуване с деца и възрастни – договаря, предлага решения, обменя информация….
 Да се съобразява с желанията на другите, да разбира „кое в добро и кое е лошо“. Да има формиранакултура на поведение на улицата/ правила за движение/ и обществени места /театър, музей, ресторант, училище, библиотека/. Да може да решава интелектуални и лични задачи в съответствие с възрастта.  Притежава умения придобитите знания да ги прилага в разрешаване на практически ситуации. Има представа за общочовешки ценности, национални символи и ритуали, народни традиции и обичаи, представи за света и опазване на природната среда. Детето да умее да учи активно като наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто запомня  и възпроизвежда информация. 

Глобална цел

       Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно образование на всички деца, както и повишаване качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите.

Основни цели

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съотвествие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие.

5. Ранно откриване на заложбите и способностите за насърчаване на развитието и реализацията им.

6. Формиране на толерантност и уважение към децата и хората с увреждания. 

7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин.

8. Познаване на националните, европейски, световни и културни ценности и традиции.

9. Формиране на трайни навици при спазване за лична хигиена при спазване на противоепидемичните мерки предприети от правителството , както при децата, така и при служителите.

Оперативни цели

1. Утвърждаване на демократичен стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и развитие на учителите.

2. Хуманност на възпитателно-образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество.

3. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и семейството, държавните и културни институции при осъществяване на държавните образователни стандарти.