ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Мисия и визия

 

Мисия на детската градина

            Мисията на детската градина се основава на целта на предучилищната институция, определена в ЗПУО и всички произтичащи от него нормативни документи, отнасящи се до детските градини. ДГ „Дора Габе“ в сътрудничество със семейството и всички заинтересовани страни осигуряват за всяко дете качествено предучилищно образование, възпитание и социализация, необходими за неговото пълноценно израстване и житейски успехи сега и в бъдеще.

Визия на детската градина

            Ефективността на сътрудничеството между детската градина и семейството оказват значение в личностното развитие на детето и определят неговата увереност в прехода от предучилищния етап към училище. Общата ни цел е да формираме:         
 Дете, физически развито, овладяло основни хигиенни и двигателни навици, да играе, спортува, с развита обща моторика, да разпознава основните принципи за здравословен начин на живот, отговорно към своето здраве и здравето на другите. Да е активно, любопитно, да се интересува от света около него. Да има желание да експериментира, да анализира, да има формирани умения за самостоятелни дейности в ежедневието, в случай на затруднения да търси подкрепа от възрастния.
Емоционално отзивчиво; адекватно да реагира на емоциите на близки и приятели, съпричастно, да изпитва емпатия – разбиране към другите и умения за справяне в различни социални ситуации. Да има умения за адекватно използване на вербални и невербални средства за комуникация, да притежава диалогична реч и конструктивни начини за общуване с деца и възрастни – договаря, предлага решения, обменя информация….
 Да се съобразява с желанията на другите, да разбира „кое в добро и кое е лошо“. Да има формиранакултура на поведение на улицата / правила за движение/ и обществени места / театър, музей, ресторант, училище, библиотека/. Да може да решава интелектуални и лични задачи в съответствие с възрастта.   Притежава умения придобитите знания да ги прилага в разрешаване на практически ситуации. Има представа за общочовешки ценности, национални символи и ритуали, народни традиции и обичаи, представи за света и опазване на природната среда. Детето да умее да учи активно като наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто запомня и възпроизвежда информация.