ДГ "Дора Габе"

Детска градина в град Шабла

ДГ Дора Габе - Шабла

Детска градина „Дора Габе”, гр. Шабла с изнесени групи в с.Крапец и

с. Дуранкулак е общинска детска градина. Съществуващата структура на детската градина е резултат от преобразуване на мрежата от самостоятелни детски градини в с. Крапец, с. Ваклино и с. Дуранкулак. Процесът на предучилищно образование и осигуряване готовността на децата за училище се организира и провежда въз основа на държавен образователен стандарт. В община Шабла задължителната предучилищна подготовка се осъществява в детската градина.

В гр. Шабла функционират четири групи, формирани на възрастов принцип.

Тук има обособени подготвителни предучилищни групи на 5 и 6 – годишни деца.

Изнесените групи в с. Крапец и с. Дуранкулак са разновъзрастови. 

За възпитателно-образователния процес се грижат квалифицирани специалисти, като седем от тях са с професионално-квалификационна степен.