ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

За нас

 

          Детска градина „Дора Габе”, гр. Шабла с изнесени групи в с. Крапец и с. Дуранкулак е общинска детска градина. Съществуващата структура на детската градина е резултат от преобразуване на мрежата от самостоятелни детски градини в с. Крапец, с. Ваклино и с. Дуранкулак. Приета и утвърдена е с решение № 683, протокол № 42/22.09.2010 година на Общински съвет Шабла. Действаща от 1 януари 2011 година съобразно заповед № РД-04-320/ 27.10.2010 година на Кмета на община Шабла.

Процесът на предучилищно образование и осигуряване готовността на децата за училище се организира и провежда въз основа на държавен образователен стандарт. В община Шабла задължителната предучилищна подготовка се осъществява в детската градина.

В гр. Шабла функционират четири групи, формирани на възрастов принцип. Тук има обособени подготвителни предучилищни групи на 5 и 6 – годишни деца.

Изнесените групи в с. Крапец и с. Дуранкулак са разновъзрастови.

За възпитателно-образователния процес се грижат квалифицирани специалисти, като седем от тях са с професионално-квалификационна степен.

Осигурено е медицинско обслужване в съответствие с Наредба № 3/ 2000 година за здравните кабинети в детските заведения и училищата. Оборудването им е в съответствие с изискванията. В здравните кабинети работят медицински специалисти.

Учебната база в Шабла е открита през 1975 година – голяма и просторна сграда.

Осъвременена и модернизирана в 2005 година след реализация на спечелен от общината проект „Основен ремонт и реконструкция на ДГ „Дора Габе“ гр. Шабла“ към Социално-инвестиционния фонд.

През 2014 година след спечелен от детската градина проект по Национална програма „Модернизация на материалната база“, модул „Подобряване на училищната среда“ обзавеждането в двете подготвителни групи в гр. Шабла е обновено.

Изнесената група в с. Крапец, където се възпитават и обучават деца от крайморското селище в община Шабла, се помещава в сградата на бившето училище. Със средства на общината и спомоществователи през 2015 година материалната база е ремонтирана и съвременно обзаведена.

Изнесената група в с. Дуранкулак събира за обучение и възпитание деца от съседни на Дуранкулак населени места – Смин, Черноморци, Ваклино, Граничар, Захари Стояново. Сградата е специално строена за детска градина. По Национална програма „Модернизация на материалната база“, модул „Подобряване на училищната среда“ помещенията на групата са ремонтирани основно и обзаведени.