ДГ "Дора Габе"
Детска градина в град Шабла

Документи

   

          1. Правилник на дейността на детската градина 

          2. Годишен план за дейността на ДГ "Дора Габе" за учебната 2023-2024г.

          3. Стратегия за развитие на ДГ "Дора Габе за периода 2023-2028г.

          4. План за действие към стратегията за развитие за учебната 2023-2024г.

          5.  Програмна система за учебната 2023-2024г.

          6. Правилник за вътрешния трудов ред  

          7. Правила за вътрешно подаване на сигнали 

          8. Програма за прилагане на институционалните политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

          9. План-програма за БДП за учебната 2023-2024г.

        10. План на комисията по приемане на дарения за учебната 2023-2024г. 

        11. План за противодействие на тероризма 

        12. Мерки за противодействие на тероризма, поведение и действие при терористичен акт